Yükleniyor..

Kullanım Anlaşması

Mbosoft Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Kullanıcı Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), mbosoft.net (kısaca “Mbosoft” olarak anılacaktır) ve Mbosoft uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi ile Mbosoft arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın ve diğer eklerin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Mbosoft: Duygu Ateş Olgun adlı şahıs şirketi yazılım site ve uygulaması,

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.Mbosoft.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Mbosoft Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Mbosoft tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar,ürün,ürünler, hizmetler ve benzeri içeriklerdir. Mbosoft, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Mbosoft Risk Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde, Mbosoft tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap: Mbosoft Risk Sistemi Hizmet’inin ifa edilmesi için, Mbosoft tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Hizmet: Site’de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmetler, içerikler.

Satın Al: Satıcının Hizmet bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli

Hizmet: Mbosoft Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”)

Hizmet Bedeli (Hizmet Bedeli veya Satış Bedeli) : Mbosoft tarafından belirlenen hizmet komisyon oranları düşüldükten sonra Satıcılara aktarılacak olan Alıcı ödeme tutarı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Mbosoft tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Mbosoft tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için gerekli bilgilerinin verilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Sitenin elektronik içeriğinde bulunan “Kabul Ediyorum” linkine tıklayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

4.2 Site’ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Mbosoft tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Mbosoft tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3 Alıcıya teslim edilmiş olan İçeriğe ilişkin olarak ödemeyeye ilişkin fiş ya da fatura kesilmesi, gider pusulası gönderilmesi, vergi, resim, harç, faiz, ceza, vb. Ödemelerin de yapılması her türlü sorumluluk Satıcı’ya ait olacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Mbosoft’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Mbosoft’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı’ların Mbosoft tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Mbosoft’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Mbosoft, Kullanıcı’lar tarafından Mbosoft’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı’lar, Mbosoft’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Mbosoft’un sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Mbosoft ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Mbosoft ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Mbosoft, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Mbosoft’un, Mbosoft çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Mbosoft, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin,Hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı’lar Site’de satışa arz ettikleri Hizmetler’in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Mbosoft Risk Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcı, Mbosoft’un Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Mbosoft’dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Mbosoft’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

k) Mbosoft, Kullanıcıları’na kendi insiyatifleri doğrultusunda, Mbosoft tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site’nin faaliyet gösterdiği her mecrada Mbosoft tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

l) Kullanıcı, Mbosoft’un Site’ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Mbosoft’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

n) Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.

o) Kullanıcı T.C. kanunlarında sınırlamaları olan veya belli yönetmeliklerle düzenlenen hizmetleri yayınlayamaz. Ayrıca hizmet kullanıcın işinin reklamı, abonelik, üyelik kazandırma vb. amaçlarla da kullanılamaz. Kullanıcın ekleyeceği hizmet ilanları şu hususları içeremez:

 • Her türlü Hukuki Danışmanlık hizmetleri
 • Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Kişisel Gelişim hizmetleri
 • Alternatif tıp hizmetleri
 • Mali Müşavirlik ve Muhasebe hizmetleri
 • Abonelik, üyelik, indirim kuponu hizmetlerinin satışı
 • Hizmetin dijital olarak teslim edilememesi
 • Hizmetin bahis, fal veya takipçi/beğeni/ziyaretçi vb. satışı içermesi
 • Satış lisansı bulunmayan stock görsel, ses ve videoların satışı
 • Kurumsal e-mail adresleri dışında toplu e-mail adres satışları
 • Ekşisözlük, r10 vb. platformlar üzerinde tanıtım hizmetleri
 • Sanal çiftlik vb. yapılarla ile ilgili tüm hizmetler
 • Kanunlarla kısıtlanmış ya da telif haklarına aykırı konularda satış yapılması/satışına aracılık edecek hizmetler verilmesi
 • Kişilik haklarına saldırı/cinsel ayrımcılık olarak algılanabilecek her türlü hizmet
 • Hizmetin Mbosoft aracılığıyla doğrudan verilmediği her türlü hizmet

5.1.1. Alıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, ‘Satın Al’ ile Hizmet’i satın almak amacıyla talepte bulunması ile Hizmet açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, tüm satışlarda Hizmetler’e teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin Mbosoft tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Mbosoft Satış Destek ve Karar Birimi tarafından verilen tüm satış, teslimat,iade,iptal kararlarını kabul edeceğini, bu kararlar dolayısıyla uğrayacağı her türlü zarar,ziyan,kayıplardan dolayı tazminat talebinde bulunmayacağını, cezai yönden hiçbir şekilde Mbosoft hakkında yasal işlem talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Hizmetler’in bedellerini, Mbosoft Risk Sistemi Hizmet’ini kullanarak, Mbosoft tarafından yönetilen Güvenli Hesap’a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım satım işlemi, Hizmet’in Satıcı tarafından teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı Sitede belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan Satıcıya ödeme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

d) Alıcı Hizmet Bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra anlaşılan gün (Mbosoft’un kararına göre teslimat süresinin veya teslimat onay süresinin ve sürecin sonuna +24 saat ilave eklenebilir) içinde Satıcı’nın Hizmet’i Alıcı’ya göndermesi ve Site’ye Hizmet’e ilişkin bilgileri girmesi gerekmektedir. Hizmet bilgilerinin satış paneline girilmesiyle teslimat yapılmış sayılır. Satıcı bu süre zarfında Hizmet’i göndermezse satış süreci otomatik olarak iptal edilir. Alıcı, Satıcı’nın Site’ye Hizmet’in gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 gün +24 saat içinde Hizmet’i teslim alıp Güvenli Hesap’taki Hizmet Bedelinin Satıcı’nın hesabına transferi için Mbosoft’a işlem talebinde bulunacağını veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Hizmet’i kabul etmemesi halinde belirtilen süre zarfında iptal veya düzenleme talebinde bulunacağını belirtilen süre zarfında Hizmet Bedelinin kendisine iade edilmesi için Mbosoft’a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan + ve taahhüt eder. Aksi taktirde Hizmet Bedeli Satıcı’ya aktarılacak, bu konuda Alıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Hizmet’i Satıcı’ya geri gönderdiği veya iptal ettiği takdirde, Güvenli Hesap’ta tutulan, ilgili Hizmet’e ait Hizmet Bedeli’nin, + ancak Satıcı’nın Hizmet’i geri aldığına veya anlaşarak iptal ettiğine dair Mbosoft’a bildirimde bulunması sonrasında Alıcı’nın Mbosoft hesabına yine Mbosoft üzerinde harcanabilir bakiye olarak geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, Site’de Satıcı’lar tarafından satışa arz edilen Hizmetler’in ve Ürünlerin ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Hizmetler’den veya Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Hizmet’in tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet’in aslı ile ilgili Mbosoft’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

f) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı’nın Hizmet’i satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Hizmet’e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Mbosoft’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Mbosoft’dan, satın almaya çalıştığı Hizmet’in veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Mbosoft hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması buna engel değildir.

g) Alıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı’ya havale edilmesi için Güvenli Hesap’a gönderdiği Satış Bedelinin, KDV dahil Hizmet Bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine + getirilmesinden sonra, Satıcı’nın Mbosoft’a bildirdiği banka hesabına veya Paypal hesabına transfer edileceğin kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Site’de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Mbosoft’un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Alıcı, Mbosoft’un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Hizmet’e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Mbosoft’un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Hizmet ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Mbosoft’un, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

5.1.2. Satıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Site’de satışa arz ettiği Hizmet’in/Hizmetler’in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Hizmet’in/Hizmetler’in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Hizmetler’e teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin Mbosoft tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, Site’de satışa arz edeceği bir Hizmet’i, ‘Satın Al’ seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı’nın ‘Satın Al’ seçeneği ile Hizmet bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap’a parayı göndermesi halinde, Hizmet’i almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı’nın Hizmet bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra, anlaşılan gün içinde Site’ye Hizmet’i girmesi gerekmektedir

d) Satıcı, Alıcı’nın Hizmeti almaya hak kazandıktan sonra Alıcı’ya bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı’ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, satış sürecini iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca Mbosoft kendi iradesi ile ve Alıcı’ya ve Satıcı’ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, satış sürecini iptal etme hakkına sahiptir.

f) Satıcı, satışa arz ettiği Hizmet’in/Hizmetler’in, Yasaklı Hizmetler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site’nin belirli yerlerinde belirtilen, Site’nin ve Site’de sunulan Hizmet’lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Site’de sergilenen Hizmetler’in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, kendisi tarafında Türkiye’de ve Dünya’da piyasaya sürüldüğünü, Mbosoft’un Hizmet arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder

h) Satıcı, Site’de satışa arz ettiği Hizmetler’in Yasaklı Hizmetler’den veya Ürünlerden olmamasından; Hizmet’in veya Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site’de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Satıcı, Alıcı’nın Hizmeti teslim alıp, Güvenli Hesap’taki Hizmet Bedelinin Satıcı’nın hesabına iletilmesi için Mbosoft’a işlem talebinde bulunabileceğini; + veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Hizmet’i kabul etmeyerek, Hizmet’i Satıcı’ya iade edebileceğini ve Hizmet Bedelinin alıcının Mbosoft hesabına bakiye olarak iade edilmesi için Mbosoft’a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Hizmet’i zamanında, Site’de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı Sitede belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan ödeme almayacağını kabul ve taahhüt eder.

j) Satıcı, Alıcı’nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap’a gönderdiği Satış Bedelinin, KDV dahil Hizmet Bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı’nın + işbu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı’nın Mbosoft’a bildirdiği Paypal veya banka hesabına onayının ardından havale + edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Mbosoft hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması buna engel değildir.

k) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı’nın Hizmet’i almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Mbosoft’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site’de, satmaya çalıştığı Hizmet’in, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı’nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Mbosoft’un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Mbosoft’un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Mbosoft’un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Satıcı, satışa arz ettiği Hizmetler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı’ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mbosoft aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

n) Satıcı, Mbosoft’un, Site’de sattığı Hizmetler’e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Hizmet’e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Satıcı, Hizmet veya Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Mbosoft’un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı’ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Mbosoft’un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Mbosoft’un Hak ve Yükümlülükleri

a) Mbosoft, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Mbosoft, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı’lar, Mbosoft’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Mbosoft tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’lara aittir.

b) Mbosoft, Site üzerinden, Mbosoft’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Mbosoft tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Hizmet’ler veya bunların içeriği hakkında Mbosoft’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Mbosoft, Site’de sağlanan Hizmet’ler ve yer alan Hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Satıcı’nın satışa arz ettiği Hizmetlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, ‘manipülasyon’ (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. ‘Manipülasyon’ yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen Yasaklı Hizmetler’i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Hizmetleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site’de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı’nın üyeliği, Mbosoft tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen Yasaklı Hizmetler’i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Hizmetleri satışa arz ettiği ve/veya bu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site’de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı’nın üyeliği, Mbosoft tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) Mbosoft, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Mbosoft tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Mbosoft, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı’lar ve Mbosoft hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı’ların, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” veya diğer isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’ların “kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Mbosoft Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

ı) Mbosoft, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Mbosoft’a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Hizmetler’in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar’ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

i) Mbosoft, Kullanıcılar’ın satışa arz ettikleri Hizmetler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

j) Satışa konu Hizmetin veya Ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı’ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Mbosoft’un bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mbosoft hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması buna engel değildir.

6. Yasaklı Hizmetler

a) Mbosoft tarafından Site’de verilen Hizmet’ler kapsamında, bazı Hizmetler’in ve Ürünlerin satışa arzı Mbosoft tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Hizmetler ve Ürünler bu sözleşmenin Yasaklı Hizmetler veya Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme’nin ekinde Yasaklı Hizmetler listesinde belirtilmektedir. Mbosoft’da satışı yasak olan Hizmetler, sadece Yasaklı Hizmetler listesi ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya Mbosoft Politikaları gereği yasaklanan Hizmetleri,Ürünleri ve Hizmetlerle ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

b) Yasaklı Hizmetler’in Satıcı tarafından Site’de satışa arz edilmesi ve bu durumun Mbosoft tarafından tespit edilmesi halinde, Mbosoft, ilgili Yasaklı Hizmetler’in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu Hizmetlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Hizmetler’i satışa arz eden Satıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) Mbosoft, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Hizmet satışlarında), Satıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Hizmetler’in satışıyla bağlantılı olarak, Mbosoft ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Mbosoft’u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Mbosoft’un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Site’de sergilediği Hizmetlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Hizmetler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Site’de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış Hizmetler’in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı’ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Hizmetleri Site’de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Mbosoft, gümrük işlemine tabi tutulmamış Hizmetler’i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı’ların sergilediği Hizmetler’i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. Mbosoft Tarafından Sağlanan Hizmetler

Mbosoft tarafından verilen Hizmet’lerin temelinde, Kullanıcı’ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı’lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1. Mbosoft Risk Sistemi

a) Mbosoft, Alıcı ve Satıcı arasındaki alımsatım işleminde, Hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı’ya Mbosoft Risk Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet’i sunmaktadır. Mbosoft Risk Sistemi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde Mbosoft Risk Sistemi bölümünde yer almaktadır.

b) Kullanıcı’lar, Mbosoft Risk Sistemi’nden ve Hizmet’lerinden faydalanılarak alınıp satılan Hizmetler’in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya Hizmetin ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hepsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Mbosoft’a ait değildir.

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler

a) Satıcı’lar, satışa arz edilen Hizmetler’e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet’inden faydalanırlar.

b) Satıcı ve Alıcı’lar, Satıcı’ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Hizmet’in satış fiyatı, teslim şartları ve Hizmet bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet’inden yararlanırlar.

7.3. Mbosoft Tarafından Sunulan Ek Hizmetler

Kullanıcı’lar, Ek Hizmet’lere ilişkin olarak Mbosoft tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet’lere ek olarak, Mbosoft tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Opsiyonel özellikler ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ek Hizmet’lerden de faydalanabilirler.

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı’lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı’ların diğer Kullanıcı’lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı’ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı’lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Mbosoft Hizmet’leri ve Site’nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı’ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı’ya aittir. Mbosoft, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcı’lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi’ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Mbosoft’un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Mbosoft’un Kullanıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcı’ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar,Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar , hiçbir şart ve koşulda, Mbosoft tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Kullanıcı’lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı’ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Mbosoft’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı’lar, Mbosoft tarafından Site’de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Mbosoft tarafından Kullanıcı profillerinden ceza verilip puan veya benzeri derecelendirme unsurlarının düşülebileceğini,hesabının askıya alınabileceğini veya hesabının ve yeteneklerinin kapatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Ücretlendirme

Mbosoft, standart satın alma işlemlerinde %20 komisyon almaktadır. Bu oran Mbosoft tarafından uygun görüldüğü taktirde farklı üyelik koşulları çerçevesinde belirli kullanıcılar için değişiklik gösterebilir. Satışa arz için Hizmet listeleme, Mbosoft Risk Sistemi’ni kullanma ve Ek Hizmet’lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site’nin ilgili bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanının bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site’de aksi belirtilmediği takdirde, Site’deki Hizmet’ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Mbosoft hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmaması buna engel değildir.

10. Gizlilik Politikası

Mbosoft, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Mbosoft, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Mbosoft’un telif haklarına tabi çalışmalar) Mbosoft’a ait olarak ve/veya Mbosoft tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Mbosoft Hizmet’lerini, Mbosoft bilgilerini ve Mbosoft’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Mbosoft’un Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Mbosoft’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Mbosoft’un, Mbosoft Hizmet’leri, Mbosoft bilgileri, Mbosoft telif haklarına tabi çalışmalar, Mbosoft ticari markaları, Mbosoft ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve knowhow’a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, Mbosoft’un Marka ve Logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) Mbosoft, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 01.01.2018 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Mbosoft, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Mbosoft için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mbosoft’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Mbosoft, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ,Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Mbosoft’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır

12. EK KURALLAR

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

Mbosoft Risk SİSTEMİ:

Alıcı ve Satıcı, sanal bir pazar yeri olarak yönetilen Site’de sağlanan Hizmet’lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile Hizmetin fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında uzlaşmaya varır. Alıcılar ödemeyi Site üzerinden Mbosoft’un belirleyeceği kanallar (kredi kartı, banka kartı, PayPal vb.) üzerinden yapacaktır.

Mbosoft yönetimi, alım satım sürecinin ödenme aşamasında, Alıcı ve Satıcı’ya, Mbosoft Risk Sistemi içinde Hizmet sunar. Mbosoft Risk Sistemi, Satıcı’yı, malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı’yı da bedelin ödenmesine karşılık, malı gönderilmemesi veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korur.

Mbosoft Risk Sistemi’nde, Alıcı ve Satıcı ticaretin tarafları olarak; Mbosoft ise, ödemelerin yönetimi açısından yer alır. Mbosoft, Güvenli Hesap (İngilizce literatürde “Escrow Account”) adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Satıcı’dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Mbosoft tarafından yönetilir. Alım satım sürecine taraf olmayan Mbosoft, Alıcı ve Satıcı’nın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, mal bedellerinin Güvenli Hesap’a girişlerini ve Güvenli Hesap’tan çıkışlarını yönetir. Güvenli Hesap’a yatırılan ve Güvenli Hesap’ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Mbosoft’a ait değildir.

Alıcı’lar, Hizmet bedellerini, Mbosoft yönetimindeki Güvenli Hesap’a yatırır, Güvenli Hesap’ın girişlerini Alıcı’ların yatırdıkları Hizmet bedelleri oluşturur. Güvenli Hesap’tan çıkışlar ise, Alıcı’ların talimatları doğrultusunda, Hizmet bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Alıcı ile Satıcı arasında kararlaştırılan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı’lara iade edilen Hizmet bedelleri, Banka komisyonları ile Mbosoft Hizmet komisyonu olarak, Mbosoft hesabına aktarılan tutarlardan oluşur. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulur ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilir.

13. Resmi Hizmetler ve Beta Testi

Size yeni Beta sürüm Site özelliklerini test etme fırsatı verilebilir. Beta testçisi olarak katılımınız aşağıdaki şart ve koşullara tabidir. Beta Web Sitesi özelliklerini kullanarak beta testine (Beta Test) katıldığınızı ve Beta Web Sitesinin bazı hatalar içerebileceğini ve tam performansla ve düzgün çalışamayacağını ve başka uygulamaların yazılımlarıyla sorun çıkarabileceğini ve bu yüzden hatalara, veri kaybına ve başka sorunlara yol açabileceğini anladığınızı beyan etmiş olursunuz. Beta Web Sitesi özelliklerini test etmek dışında, her ne sebeple olursa olsun Gizli Bilgileri kullanamayacağınızı ve Gizli Bilgileri koruyacağınızı ve bunların üçüncü şahısların eline geçmesini engelleyicinizi kabul edersiniz. Ek olarak, Gizli Bilgileri korumak ve Gizli Bilgilerin halka açılmasını veya yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli bütün önlemleri alacağınızı kabul edersiniz. Bir Beta testçisi olarak, Beta Siteye sadece Siteyi değerlendirmek ve hataları tespit etmeniz amacıyla davet edilirsiniz. Bu Şartlardaki ya da Sitedeki hiçbir şey, Beta Siteyle ilgili ya da burada bulacağınız içerikle ilişkili olarak size verilmiş herhangi bir hak ya da ayrılacak olarak değerlendirilmeyecektir. Beta site “şimdiki haliyle” ve “mevcut haliyle” test edilmeleri için sunulmakta olup, bunlarla ilgili açık ya da imalı hiçbir garanti sunmamaktayız. Beta siteyi kullanmanını riski size ait olup, sitenin bilinen ya da bilinmeyen bazı hatalar içerebileceğini bilirsiniz.

14. Ücretler

Mbosoft site içi etkinliklere katılmak veya belli site hizmetlerine erişmek ve sahip olmak için sizden ücret talep edebilir. Herhangi bir ilgili ücret ve diğer ödemeler önceden ödenebilir ve iade edilemez ve bütünü veya bir kısmı hiçbir sebeple başkalarına aktarılamaz. Hizmet ödemelerinin hiçbir maddi değeri yoktur ve nakite çevrilemez. Alınan hizmetin veya ürünün iptali veya iadesi durumunda, alıcılar, Mbosoft aracılığı ile yaptıkları ödemelerin banka hesaplarına, mobil ödeme varsa yaptıkları mobil hatlara veya paypal hesaplarına iade edilmeyeceğini kabul ederler. Alıcılar satınalma sürecinin uygun şekilde iptal edilmesi sonucunda yaptıkları ödemeleri Mbosoft hesaplarında yine Mbosoft üzerinde harcanabilir bakiye olarak geri almayı kabul ederler. Mbosoft zaman zaman, ücretlendirme, faturalama yöntemlerini ve şartları değiştirebilir, iyileştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir ve bu değişiklikleri Şartlarda ya da Web Sitenin başka bir yerinde duyurabilir veya Mbosoft tarafından duyurulabilir. Bu değişiklik, iyileştirme ve ilaveler veya Satış Şartları Web Sitesinde duyuruldukları andan itibaren geçerli olacaklardır. Eğer herhangi bir değişiklik sizin için kabul edilemezse, hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Eğer herhangi bir sebeple para iadesi isterseniz, bu iade sebebini araştırma ve ilgili mercilere taşıma hakkımız vardır. Eğer para iadesi iddialarının yersiz, yetersiz ve geçersiz olduğuna inanırsak, taraflar arasındaki tartışmayı ilgili mercilere taşıyabiliriz. Eğer para iadesi talebiniz kabul edilmezse, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte hukuki ücretler ve masraflar, zararlar, işin aksamasından kaynaklanan maddi zararlar ve para iade ücretleri de dahil olmak üzere bütün ücretleri ve para iadesi tartışmasından kaynaklanan masrafları ödemeyi kabul edersiniz.
**Mobil ödeme varsa iade işlemlerinde Mobil ödeme hizmet bedeli kesilerek iade işlemi yapılacaktır. Mobil ödeme hizmet bedeli iade edilmeyecektir.

15. Hizmetlerin Kesintiye Uğraması

(a) Mbosoft, bakım amaçlı olarak düzenli aralıklarla ya da önceden haber vermeksizin, zaman zaman Hizmetlerde kesintiye gitme hakkını saklı tutar. Mbosoft’un Hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

(b) Hizmetlerin Mbosoft’un kontrolü dışındaki sebeplerle kesintiye uğrayabileceğini ve Mbosoft’un istediğiniz her zaman Hizmetlerlere ya da Hesabınıza ulaşmanızı garanti edemeyeceğini kabul edersiniz. Mbosoft’un Hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

(c) Mbosoft herhangi bir zaman, sebepli ya da sebepsiz olarak, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Hizmetlerin herhangi bir özelliğini ya da özellikleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.

(d) Mbosoft Hizmetlerin paragraflar (a) ya da (b)’de sıralanan şartlardan herhangi biri yüzünden herhangi bir şekilde kesintiye uğraması nedeniyle, herhangi bir Hesap ücretinin tamamını ya da bir kısmını geri ödemekle yükümlü değildir.

16. Disiplin Tedbirleri/Hesabın Sonlandırılması

Mbosoft herhangi bir hesabı, istediği zaman, sebepli ya da sebepsiz olarak, önceden bildirerek ya da bildirmeksizin askıya alabilir, sonlandırabilir, değiştirebilir ya da silebilir.

Mbosoft kullanıcıların ihlallerinden ötürü uyarılar yapabilir ve Hesapları geçici olarak askıya alabilir ve kalıcı olarak sonlandırabilir Uyarıların, cezaların ve/veya disiplin tedbirlerinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda yegane takdir yetkisi Mbosoft’a aittir. Karar verirken ihlalin şiddetini ve tekrarlanma miktarını dikkate almaktayız; ancak, verilecek her türlü karar kesinlikle Mbosoft’un takdirinde olacaktır. Mbosoft hesabınızı istediği zaman sebepli ya da sebepsiz olarak önceden bildirerek ya da bildirmeksizin askıya alma, sonlandırma , değiştirme ya da silme haklını saklı tutar. Şüphenin önlenmesi adına, Mbosoft’un, hesabınızda alacağınız olsa bile, hesabınızı sonlandırmakla ilgili her türlü yegane takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Şahsınızın ya da hesabınızın adil olmayan bir şekilde uyarıldığını ya da disiplin cezasına maruz kaldığını düşünürseniz, lütfen bizimle temasa geçip ayrıntılı bir açıklama yapın.

Mbosoft borçlanmış olduğunuz ücret, bedel ve maliyetleri hesabınızdan tahsil etme hakkı saklıdır. Ayrıca, hesabınız ile e üçüncü şahıs şirketlerine ya da içerik sağlayıcılarına borçlandığınız ücret, bedel ve maliyetlerden de sorumlu olursunuz hesabınızın herhangi bir sebeple veya sebepsiz sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda size herhangi bir para iadesi yapılmayacak, hesabınıza herhangi bir online geçirilen zaman ya da başka türden bir ilave yapılmayacak ya da bunlar nakit ya da başka türden bir tazminata dönüştürülmeyecek ve Hesabınıza erişiminiz kaldırılacaktır. Mbosoft yeniden kaydolmanıza izin vermeden önce, gecikmiş ya da zamanında ödenmemiş hesaplar ya da çözüme kavuşturulmamış durumdaki tartışmalı hesaplar çözüme kavuşturulmalıdır.

17. Tazminat

Mbosoft bağımsız çalışanlarını, hizmet sağlayıcılarını ve danışmanlarını ve onların yöneticilerini, çalışanlarını, firmalarını, ortaklarını, bağlı kurumlarını, ve iştirakçilerini, herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya Web Sitesine veya Web Sitesi aracılığıyla sizin internete koyduğunuz, sakladığınız veya aktardığınız Kullanıcı İçeriğinden dolayı, Şartların ihlalinden, Hizmetlerin suistimalinden veya sizin üçüncü şahısların haklarını ihlalinden doğacak olan herhangi bir iddia, ücret, sorumluluk ve sadece avukatlık ücretiyle sınırlı olmamakla birlikte masraftan veya karşı, muaf tutmayı, tazmin etmeyi ve Mbosoft’u sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

18. Kabuller

Bu belge ile şunları kabul etmiş ve onaylamış olursunuz:

(a) hizmetleri kullanırken, yazılım, yazılımla aynı anda çalışmakta olan yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs programları için bilgisayarınızın rastlantısal erişim hafızası (ram) ve/veya işlemci (cpu) süreçlerini izleyebilir. “yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs programı” burada kullanıldığı şekliyle, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte herhangi bir “eklenti” ya da “mod” barındıran, bunları yapıp yapmadığıyla ilgili yegane takdir yetkisi Mbosoft’a ait olmak üzere: (i) herhangi bir şekilde hile yapmayı sağlayan ya da kolaylaştıran; (ii) kullanıcıların yazılım ara yüzünü, çevresini ve/veya deneyimini Mbosoft tarafından açıkça yetkilendirilmeyen bir biçimde değiştirme ya da hacklemesine olanak tanıyan; ya da (iii) yazılımdan yahut yazılım aracılığıyla bilgi yakalayan, “kazıyan” ya da başka yöntemlerle bilgi toplayan. Yazılım, yetkilendirilmemiş bir yazılım tespit etmesi durumunda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, hesap adınız, tespit edilen yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs programının ayrıntıları ve yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs programının tespit edildiği saat ve tarih gibi bilgileri Mbosoft’a iletebilir; ve/veya Mbosoft sözleşme’nin bu bölümü dahilindeki haklarının tamamını ya da herhangi birini, kullanıcıya önceden bilgi vererek ya da vermeksizin devreye sokabilir. (b) Mbosoft sizin chat ve site içi görüşmelerinizi eya hizmetler aracılığıyla aktarılan veya alınan diğer elektronik görüşmelerinizi takip edebilir ve kaydedebilir ve bu tür takip etme ve kayıt altına alma işlemlerine izin verdiğinizi kabul edersiniz.

(e) Site içi takas ticaret aktivitelerinden veya Hizmet kullanımından kaynaklanan hiçbir kaybınız için Mbosoft sorumlu tutamazsınız. Kullanıcılar arasında iletilen hiçbir bilgiden dolayı Mbosoft’u sorumlu tutamazsınız. Mbosoft kullanıcılar arasında alınıp verilen bilgilerin güvenliğini garanti etmez ve söz konusu bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak kayıp ve sonuçlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Site içi özellikler ve kıymet kaybından dolayı Mbosoft’u sorumlu tutamazsınız. Mbosoft hiçbir yeteneği, hiçbir Hizmetleri veya hiçbir seviyeyi, kullanıcılara garanti etmez.

(f) Satıcı statüsü ile yapmış olduğunuz satışlardan kazandığınız satış bedelleri en az 15 günlük iade ve iptal süresi tamamlandıktan sonra hesabınıza aktarılır. Bu süre zarfında alıcının teslim edilen Hizmeti iade veya iptal edebileceğini kabul edersiniz.

(g) Satışlardan elde ettiğiniz gelir en az 50 TL ye ulaştıktan sonra siteye kayıt edeceğiniz IBAN veya Paypal hesabına gönderebilirsiniz. Hesabınıza yapılan transfer ücretleri ve komisyonlar gelirinizden düşülerek gönderilecektir. Satış gelirleri satıcılara ortalama 5 iş günü içerisinde gönderilmektedir.

(h)Satışlardan elde ettiğiniz gelirin IBAN veya Paypal hesabınıza aktarılması için en az 5 iş günü beklemeniz gerekebilir. Bu süre zarfında alıcın teslim edilen Hizmeti iade veya iptal edebileceğini kabul edersiniz.

(i) Satışlardan elde ettiğiniz geliri siteye kayıt edeceğiniz IBAN veya Paypal hesabına talep edebilirsiniz. Hizmet veya Hizmet satın almak için yapılan ödemeler iade edilmez. Hesabınıza yapılan transfer ücretleri ve komisyonlar gelirinizden düşülerek

19. Garanti Feragati

**Mobil ödeme varsa iade işlemlerinde Mobil ödeme hizmet bedeli kesilerek iade işlemi yapılacaktır. Mobil ödeme hizmet bedeli iade edilmeyecektir.

Bu belge ile şunları kabul etmış ve onaylamış olursunuz:

(a) siteyi kullanımınızdan doğacak riskler tamamen size aittir. Site “şimdiki haliyle” ve mevcut haliyle” sunulmuştur. Mbosoft ve iştirakleri, bağlı şirketleri, memurları, çalışanları, ajansları, ortakları ve lisans sahipleri, açık ya da ima edilmiş, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ticarete uygunluk, özel bir amaç için sağlamlık ve ihlalde bulunmama garantileri de dahil, her türlü garantiden feragat ederler. Mbosoft, web sitesinin, yeteneklerin, hizmetlerin ve işbu sözleşmede bahsi geçen materyallerin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız çalışacağına dair garanti vermez. İlaveten Mbosoft, web sitesinin, yeteneklerin, veya sunucularının virüssüz veya zararlı başka şeyler içermediğine dair garanti vermez. (b) Mbosoft ve iştirakleri, bağlı şirketleri, memurları, çalışanları, ajansları, ortakları ve lisans sahipleri şu konularda hiçbir garanti vermez; (i) sitenin sizin isteklerinizi karşılayacağına dair; (ii) sitenin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız çalışacağına dair; ya da (iv) yazılımdaki herhangi bir hatanın düzeltileceğine dair. (c) Mbosoft hizmetlere erişimi ve kullanımını daha güvenli yapmak için uğraşırken, Mbosoft, hizmetlerin ve sunucularının virüssüz ve veya zararlı başka şeyler içermediğine dair garanti vermez. Bu sebeple, herhangi bir indirme işleminden kaynaklanabilecek virüsleri saptamak ve bunlardan kurtulmak için tanınmış belli başlı anti. Virüs yazılımı kullanmalısınız. Web sitesi aracılığıyla indirilen bütün materyallerin riski size aittir ve bütün materyallerin indirilmesinden dolayı bilgisayarınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya veri kaybından sadece ve sadece siz sorumlusunuz. (d) mbosoft, burada atıfta bulunan hiçbir hizmetlere, işleme veya ticari adı, marka, üretici, sağlayıcı gibi diğer bilgilere, açıktan veya ima yoluyla sponsor değildir veya tavsiye etmez.

20. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda Mbosoft, yönetimi, üyeleri, bağlı, kuruluşları, çalışanları veya aracıları doğrudan, özel, dolaylı veya sonuçsal zararlardan veya bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, kullanım kaybı, kar kaybı veya veri kaybı da dahil olmak üzere diğer her türlü hasardan, ki kontrat dahilinde olsun ya da olmasın, haksızlık (sınırlı olmamakla birlikte ihmal de dahil) veya web sitesinden, hizmetlerden, işlemlerden doğrudan veya herhangi bir şekilde bahsi geçenlerin kullanımı ya da kullanılamayışından veya web sitesinde veya hizmette bulunan bir içerik veya materyalden sorumlu değildir. Mbosoft, kontrat, garanti, haksızlık (aktif, pasif veya itham edilen ihmal de dahil olmak üzere), ürün sorumluluğu, kusursuz sorumluluk veya hizmetler, web sitesin veya herhangi bir işlemden dolayı veya kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan tazminatların fazla ödenmesi gibi herhangi bir durumda sorumluluk kabul etmez.

Bazı devletler sorumluluğun önceden sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu durum size uygun olmayabilir ve böylesi hallerde Mbosoft’un (ya da diğer açık edilen tarafların) size olan sorumluluğu yasanın müsaade ettiği maksimum sınırlar dahilinde olacaktır. Mbosoft Hizmetlere erişim ya da abonelikten kaynaklanan ya da bunun sonucu olan hiçbir şeyden ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.

Eğer “Mbosoft” başka bir şirket tarafından satın alınır veya başka bir şirket ile birleşmesi halinde veya varlıklarının tamamını veya bir bölümü başka bir şirkete kiralanır veya satılırsa veya www.Mbosoft.net web sitesinin başka bir tüzel veya özel şahsa devir edilmesi gibi durumlarda kullanıcı bilgileri, web sitesi içerikleri, yetenekler, veri tabanları, kodlar, ödeme bilgileri ve tüm kayıtlar önceden izin alınmaksızın yeni firma veya firmalara aktarılabilir.

Mbosoft Risk Sistemi’nin çalışma esasları

Alıcı ve Satıcı, Site Hizmet altyapısını kullanarak, Hizmetin satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, kendi iradeleri ile 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun satış akdi tanımında olmak üzere uyum gösterir.

Alıcı, Hizmet bedelini, Mbosoft tarafından yönetilen, banka nezdindeki Güvenli Hesap’a (Escrow Account) transfer eder.

Satıcı, fiyatı ve nitelikleri konusunda Alıcı ile anlaştığı Hizmeti, Alıcı’nın adresine gönderir veya online olarak teslimini sağlar. Gönderilen Hizmeti teslim alan Alıcı, Hizmetin kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygunluğunu inceler; nitelikler ve şartlar uygunsa Hizmet bedelinin Satıcı’nın banka hesabına transferi için Site üzerinden Mbosoft’a talimat/onay verir.

Mbosoft, Alıcı’nın onayına uygun olarak, Hizmet Bedelinin Satıcı’nın hesabına transfer edilmesi için satıcı onayının ardından bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, Alıcı tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, Mbosoft’a ödenecek Hizmet komisyonu da Mbosoft hesabına aktarılır ve Alıcı tarafından hesaba yatırılan tutarın tümüyle kullanımı ve Güvenli Hesap’tan çıkışı tamamlanmış olur.

Satıcı, Alıcı ile anlaştıkları süre içerisinde, Hizmet’i Alıcı’ya gönderip teslimini sağlamazsa ya da Alıcı tarafından, gönderilen Hizmet’i n öncesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilirse, Hizmet’i n iadesine ve Satıcı’nın Hizmet’i nü geri teslim alması şartına bağlı olarak, Hizmet Bedeli, Güvenli Hesap’tan Alıcı’ya ait Mbosoft hesabına bakiye olarak iade edilir.İade veya iptal işlemi sonucu alıcıya ait Mbosoft hesabına iade edilen bakiyeler, alıcıya ait banka veye Paypal hesabına aktarılmaz.

Önceden varılan uzlaşma çerçevesinde, Alıcı Hizmeti satıcı teslimi ile teslim alır, 3 gün +24 saat içinde onay veya iptal veya düzenleme bildiriminde bulunmazsa, Hizmet bedeli, herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin, Satıcı’nın hesabına transfer edilir.Teslimatın nakliye suretiyle yapılması gereken durumlarda Satıcı, gerekli adres vb. Bilgileri Alıcıdan Site mesajlaşma sistemi üzerinden Alıcıdan isteyebilir ve nakliye masraflarını Alıcı’dan talep edebilir. Bu bedellerin sipariş verilmeden önce Alıcıya bildirilmesi, nakliyeyle ilgili diğer tüm yükümlülükler münhasıran Satıcının sorumluluğundadır.

Mbosoft, Alıcı ve Satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar, Hizmet bedelini Güvenli Hesap’ta bloke etme hakkına sahiptir. Katılımcılar, Site mesajlaşma sistemi üzerinden karşılıklı olarak anlaşarak siparişi iptal edebilirler. 48 saat içerisinde Satıcı tarafından onaylanmamış olan sipariş iptallerinin iptal edildiği kabul edilecektir.

Mbosoft, şüpheli gördüğü ödeme ve satın alma işlemlerini en fazla 90 gün süreyle inceleme,soruşturma ve askıya alma hakkına sahiptir. İşlemlerin incelenmesinin ardından Mbosoft’un takdiri ile uygunsuz olduğu belirlenenler Mbosoft’un tüm hukuki hakları saklı kalmak üzere iptal edilecek ve ödemeler satıcıya aktarılmayacaktır. Alıcı ve satıcılar Mbosoft’un şüpheli ve uygunsuz olarak belirlediği işlemlere itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

Mbosoft, şüpheli gördüğü ödeme ve satın alma işlemlerinin bedellerinin satıcılara aktarılmasından önce satıcıların noter onaylı kimlik, ikametgah vb. belge ve bilgilerini talep edebilir. Bu bilgileri sağlamayan satıcıların hesaplarını askıya alınabilir. Alıcı ve satıcılar Mbosoft’un şüpheli ve uygunsuz olarak belirlediği işlemlere itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

YASAKLI ÜRÜNLER VE HİZMETLER

Alım satımı devlet iznine tabi olan Hizmetler

Alkollü içecekler

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Askeri teçhizat

Canlı hayvan

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış Hizmetler

Dinleme cihazları

Hisse senedi, tahvil, bono

İnsan organları

Kaçak ve ithalatı yasak Hizmetler

Kopya ve bandrolsüz Hizmetler

Kültür ve tabiat varlıkları

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Promosyon Hizmetleri

Pornografik içerikli malzemeler

Radar dedektörleri

Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren Hizmetler

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Sahte veya Replika Hizmetler

Şans oyunları biletleri

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresi listeleri

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

Hizmet vasfına sahip olmayan listelemeler

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

Veteriner Tıbbi Hizmetler

Kontratlar

Telif hakkına sahip Hizmetler

Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)

Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)

Tescilli marka olan Hizmetler

Yurt dışından kargo yoluyla gelen Hizmet

Web sitemizdeki deneyimlerinizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu web sitesine göz atarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.