KURUMSAL

Kullanım Anlaşması
Kullanım Anlaşması

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Kullanıcı Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), Mbosoft.net (kısaca “Mbosoft” olarak anılacaktır) ve Mbosoft sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi ile Mbosoft arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın ve diğer eklerin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Mbosoft: Duygu Ateş Olgun adlı şahıs şirketi yazılım site ve uygulaması,

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa arz eden

Site: www.mbosoft.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Mbosoft Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Mbosoft tarafından, Site içerisinde ortaya konulan yazılımlar, uygulamalar, ürün, ürünler, hizmetler ve benzeri içeriklerdir. Mbosoft, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Güvenli Hesap: Mbosoft Hizmet’inin ifa edilmesi için, Mbosoft tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Hizmet: Site’de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü yazılım, uygulama, materyal, mal ve/veya hizmetler, içerikler.

Sepete Ekle/Satın Al: Satıcının Hizmet bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli

Hizmet: Mbosoft Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”)

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Mbosoft tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Mbosoft tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için gerekli bilgilerinin verilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Sitenin elektronik içeriğinde bulunan “Kabul Ediyorum” linkine tıklayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

4.2 Site’ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Mbosoft tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Mbosoft tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3 Alıcıya teslim edilmiş olan İçeriğe ilişkin olarak ödemeye ilişkin fiş ya da fatura kesilmesi, gider pusulası gönderilmesi, vergi, resim, harç, faiz, ceza, vb. Ödemelerin de yapılması her türlü sorumluluk Satıcı’ya ait olacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Mbosoft’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Mbosoft’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı’ların Mbosoft tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Mbosoft’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Mbosoft, Kullanıcı’lar tarafından Mbosoft’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı’lar, Mbosoft’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Mbosoft’un sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Mbosoft ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Mbosoft ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Mbosoft, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Mbosoft’un, Mbosoft çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Mbosoft, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin, Hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı’lar Site’deki Hizmetler’in alış ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Mbosoft Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcı, Mbosoft’un Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Mbosoft’dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Mbosoft’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

k) Mbosoft, Kullanıcıları’na kendi insiyatifleri doğrultusunda, Mbosoft tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site’nin faaliyet gösterdiği her mecrada Mbosoft tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

l) Kullanıcı, Mbosoft’un Site’ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Mbosoft’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

n) Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.

o) Kullanıcı T.C. kanunlarında sınırlamaları olan veya belli yönetmeliklerle düzenlenen hizmetleri yayınlayamaz. Ayrıca hizmet kullanıcın işinin reklamı, abonelik, üyelik kazandırma vb. amaçlarla da kullanılamaz. Kullanıcın ekleyeceği hizmet ilanları şu hususları içeremez:

 • Her türlü Hukuki Danışmanlık hizmetleri
 • Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Kişisel Gelişim hizmetleri
 • Alternatif tıp hizmetleri
 • Mali Müşavirlik ve Muhasebe hizmetleri
 • Abonelik, üyelik, indirim kuponu hizmetlerinin satışı
 • Hizmetin dijital olarak teslim edilememesi
 • Hizmetin bahis, fal veya takipçi/beğeni/ziyaretçi vb. satışı içermesi
 • Satış lisansı bulunmayan stock görsel, ses ve videoların satışı
 • Kurumsal e-mail adresleri dışında toplu e-mail adres satışları
 • Ekşisözlük, r10 vb. platformlar üzerinde tanıtım hizmetleri
 • Sanal çiftlik vb. yapılarla ile ilgili tüm hizmetler
 • Kanunlarla kısıtlanmış ya da telif haklarına aykırı konularda satış yapılması/satışına aracılık edecek hizmetler verilmesi
 • Kişilik haklarına saldırı/cinsel ayrımcılık olarak algılanabilecek her türlü hizmet
 • Hizmetin Mbosoft aracılığıyla doğrudan verilmediği her türlü hizmet

5.1.1. Alıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, Hizmet’i satın almak amacıyla talepte bulunması ile Hizmet açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, tüm satışlarda Hizmetler’e teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin Mbosoft tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Mbosoft Satış Destek ve Karar Birimi tarafından verilen tüm satış, teslimat,iade,iptal kararlarını kabul edeceğini, bu kararlar dolayısıyla uğrayacağı her türlü zarar,ziyan,kayıplardan dolayı tazminat talebinde bulunmayacağını, cezai yönden hiçbir şekilde Mbosoft hakkında yasal işlem talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı, Site’de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Mbosoft’un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Mbosoft’un Hak ve Yükümlülükleri

a) Mbosoft, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Mbosoft, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı’lar, Mbosoft’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Mbosoft tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’lara aittir.

b) Mbosoft, Site üzerinden, Mbosoft’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Mbosoft tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Hizmet’ler veya bunların içeriği hakkında Mbosoft’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Mbosoft, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Mbosoft tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Mbosoft, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

d) Kullanıcı’lar ve Mbosoft hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

e) Kullanıcı’ların, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” veya diğer isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’ların “kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Mbosoft Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

f) Mbosoft, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Mbosoft’a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Hizmetler’in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar’ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

g) Mbosoft, Kullanıcılar’ın satışa arz ettikleri Hizmetler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

a) Satıcı’lar, satışa arz edilen Hizmetler’e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet’inden faydalanırlar.

b) Satıcı ve Alıcı’lar, Satıcı’ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Hizmet’in satış fiyatı, teslim şartları ve Hizmet bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet’inden yararlanırlar.

6. Mbosoft Tarafından Sunulan Ek Hizmetler

Kullanıcı’lar, Ek Hizmet’lere ilişkin olarak Mbosoft tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet’lere ek olarak, Mbosoft tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Opsiyonel özellikler ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ek Hizmet’lerden de faydalanabilirler.

7. Ücretlendirme

Site’de aksi belirtilmediği takdirde, Site’deki Hizmet’ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. 

8. Gizlilik Politikası

Mbosoft, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Mbosoft, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

9. Diğer Hükümler

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Mbosoft’un telif haklarına tabi çalışmalar) Mbosoft’a ait olarak ve/veya Mbosoft tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Mbosoft Hizmet’lerini, Mbosoft bilgilerini ve Mbosoft’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Mbosoft’un Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Mbosoft’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Mbosoft’un, Mbosoft Hizmet’leri, Mbosoft bilgileri, Mbosoft telif haklarına tabi çalışmalar, Mbosoft ticari markaları, Mbosoft ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve knowhow’a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, Mbosoft’un Marka ve Logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) Mbosoft, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 01.01.2018 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

9.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Mbosoft, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Mbosoft için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mbosoft’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Mbosoft, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ,Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Mbosoft’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır

10. EK KURALLAR

a. Hizmetlerin Kesintiye Uğraması

(a) Mbosoft, bakım amaçlı olarak düzenli aralıklarla ya da önceden haber vermeksizin, zaman zaman Hizmetlerde kesintiye gitme hakkını saklı tutar. Mbosoft’un Hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

(b) Hizmetlerin Mbosoft’un kontrolü dışındaki sebeplerle kesintiye uğrayabileceğini ve Mbosoft’un istediğiniz her zaman Hizmetlerlere ya da Hesabınıza ulaşmanızı garanti edemeyeceğini kabul edersiniz. Mbosoft’un Hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

(c) Mbosoft herhangi bir zaman, sebepli ya da sebepsiz olarak, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Hizmetlerin herhangi bir özelliğini ya da özellikleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.

(d) Mbosoft Hizmetlerin paragraflar (a) ya da (b)’de sıralanan şartlardan herhangi biri yüzünden herhangi bir şekilde kesintiye uğraması nedeniyle, herhangi bir Hesap ücretinin tamamını ya da bir kısmını geri ödemekle yükümlü değildir.

b. Disiplin Tedbirleri/Hesabın Sonlandırılması

Mbosoft herhangi bir hesabı, istediği zaman, sebepli ya da sebepsiz olarak, önceden bildirerek ya da bildirmeksizin askıya alabilir, sonlandırabilir, değiştirebilir ya da silebilir.

Mbosoft kullanıcıların ihlallerinden ötürü uyarılar yapabilir ve Hesapları geçici olarak askıya alabilir ve kalıcı olarak sonlandırabilir Uyarıların, cezaların ve/veya disiplin tedbirlerinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda yegane takdir yetkisi Mbosoft’a aittir. Karar verirken ihlalin şiddetini ve tekrarlanma miktarını dikkate almaktayız; ancak, verilecek her türlü karar kesinlikle Mbosoft’un takdirinde olacaktır. Mbosoft hesabınızı istediği zaman sebepli ya da sebepsiz olarak önceden bildirerek ya da bildirmeksizin askıya alma, sonlandırma , değiştirme ya da silme haklını saklı tutar. Şüphenin önlenmesi adına, Mbosoft’un, hesabınızda alacağınız olsa bile, hesabınızı sonlandırmakla ilgili her türlü yegane takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Şahsınızın ya da hesabınızın adil olmayan bir şekilde uyarıldığını ya da disiplin cezasına maruz kaldığını düşünürseniz, lütfen bizimle temasa geçip ayrıntılı bir açıklama yapın.

Mbosoft borçlanmış olduğunuz ücret, bedel ve maliyetleri hesabınızdan tahsil etme hakkı saklıdır. Ayrıca, hesabınız ile e üçüncü şahıs şirketlerine ya da içerik sağlayıcılarına borçlandığınız ücret, bedel ve maliyetlerden de sorumlu olursunuz hesabınızın herhangi bir sebeple veya sebepsiz sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda size herhangi bir para iadesi yapılmayacak, hesabınıza herhangi bir online geçirilen zaman ya da başka türden bir ilave yapılmayacak ya da bunlar nakit ya da başka türden bir tazminata dönüştürülmeyecek ve Hesabınıza erişiminiz kaldırılacaktır. Mbosoft yeniden kaydolmanıza izin vermeden önce, gecikmiş ya da zamanında ödenmemiş hesaplar ya da çözüme kavuşturulmamış durumdaki tartışmalı hesaplar çözüme kavuşturulmalıdır.

c. Tazminat

Mbosoft bağımsız çalışanlarını, hizmet sağlayıcılarını ve danışmanlarını ve onların yöneticilerini, çalışanlarını, firmalarını, ortaklarını, bağlı kurumlarını, ve iştirakçilerini, herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya Web Sitesine veya Web Sitesi aracılığıyla sizin internete koyduğunuz, sakladığınız veya aktardığınız Kullanıcı İçeriğinden dolayı, Şartların ihlalinden, Hizmetlerin suistimalinden veya sizin üçüncü şahısların haklarını ihlalinden doğacak olan herhangi bir iddia, ücret, sorumluluk ve sadece avukatlık ücretiyle sınırlı olmamakla birlikte masraftan veya karşı, muaf tutmayı, tazmin etmeyi ve Mbosoft’u sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

d. Kabuller

Bu belge ile şunları kabul etmiş ve onaylamış olursunuz:

(a) hizmetleri kullanırken, yazılım, yazılımla aynı anda çalışmakta olan yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs programları için bilgisayarınızın rastlantısal erişim hafızası (ram) ve/veya işlemci (cpu) süreçlerini izleyebilir. “yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs programı” burada kullanıldığı şekliyle, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte herhangi bir “eklenti” ya da “mod” barındıran, bunları yapıp yapmadığıyla ilgili yegane takdir yetkisi Mbosoft’a ait olmak üzere: (i) herhangi bir şekilde hile yapmayı sağlayan ya da kolaylaştıran; (ii) kullanıcıların yazılım ara yüzünü, çevresini ve/veya deneyimini Mbosoft tarafından açıkça yetkilendirilmeyen bir biçimde değiştirme ya da hacklemesine olanak tanıyan; ya da (iii) yazılımdan yahut yazılım aracılığıyla bilgi yakalayan, “kazıyan” ya da başka yöntemlerle bilgi toplayan. Yazılım, yetkilendirilmemiş bir yazılım tespit etmesi durumunda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, hesap adınız, tespit edilen yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs programının ayrıntıları ve yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs programının tespit edildiği saat ve tarih gibi bilgileri Mbosoft’a iletebilir; ve/veya Mbosoft sözleşme’nin bu bölümü dahilindeki haklarının tamamını ya da herhangi birini, kullanıcıya önceden bilgi vererek ya da vermeksizin devreye sokabilir. (b) Mbosoft sizin chat ve site içi görüşmelerinizi veya hizmetler aracılığıyla aktarılan veya alınan diğer elektronik görüşmelerinizi takip edebilir ve kaydedebilir ve bu tür takip etme ve kayıt altına alma işlemlerine izin verdiğinizi kabul edersiniz.

(b) Kullanıcılar arasında iletilen hiçbir bilgiden dolayı Mbosoft’u sorumlu tutamazsınız. Mbosoft kullanıcılar arasında alınıp verilen bilgilerin güvenliğini garanti etmez ve söz konusu bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak kayıp ve sonuçlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Site içi özellikler ve kıymet kaybından dolayı Mbosoft’u sorumlu tutamazsınız. Mbosoft hiçbir yeteneği, hiçbir Hizmetleri veya hiçbir seviyeyi, kullanıcılara garanti etmez.

11. Garanti Feragati

Bu belge ile şunları kabul etmış ve onaylamış olursunuz:

(a) siteyi kullanımınızdan doğacak riskler tamamen size aittir. Site “şimdiki haliyle” ve mevcut haliyle” sunulmuştur. Mbosoft ve iştirakleri, bağlı şirketleri, memurları, çalışanları, ajansları, ortakları ve lisans sahipleri, açık ya da ima edilmiş, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ticarete uygunluk, özel bir amaç için sağlamlık ve ihlalde bulunmama garantileri de dahil, her türlü garantiden feragat ederler. Mbosoft, web sitesinin, yeteneklerin, hizmetlerin ve işbu sözleşmede bahsi geçen materyallerin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız çalışacağına dair garanti vermez. İlaveten Mbosoft, web sitesinin, yeteneklerin, veya sunucularının virüssüz veya zararlı başka şeyler içermediğine dair garanti vermez. (b) Mbosoft ve iştirakleri, bağlı şirketleri, memurları, çalışanları, ajansları, ortakları ve lisans sahipleri şu konularda hiçbir garanti vermez; (i) sitenin sizin isteklerinizi karşılayacağına dair; (ii) sitenin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız çalışacağına dair; ya da (iv) yazılımdaki herhangi bir hatanın düzeltileceğine dair. (c) Mbosoft hizmetlere erişimi ve kullanımını daha güvenli yapmak için uğraşırken, Mbosoft, hizmetlerin ve sunucularının virüssüz ve veya zararlı başka şeyler içermediğine dair garanti vermez. Bu sebeple, herhangi bir indirme işleminden kaynaklanabilecek virüsleri saptamak ve bunlardan kurtulmak için tanınmış belli başlı anti. Virüs yazılımı kullanmalısınız. Web sitesi aracılığıyla indirilen bütün materyallerin riski size aittir ve bütün materyallerin indirilmesinden dolayı bilgisayarınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya veri kaybından sadece ve sadece siz sorumlusunuz. (d) mbosoft, burada atıfta bulunan hiçbir hizmetlere, işleme veya ticari adı, marka, üretici, sağlayıcı gibi diğer bilgilere, açıktan veya ima yoluyla sponsor değildir veya tavsiye etmez.

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda Mbosoft, yönetimi, üyeleri, bağlı, kuruluşları, çalışanları veya aracıları doğrudan, özel, dolaylı veya sonuçsal zararlardan veya bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, kullanım kaybı, kar kaybı veya veri kaybı da dahil olmak üzere diğer her türlü hasardan, ki kontrat dahilinde olsun ya da olmasın, haksızlık (sınırlı olmamakla birlikte ihmal de dahil) veya web sitesinden, hizmetlerden, işlemlerden doğrudan veya herhangi bir şekilde bahsi geçenlerin kullanımı ya da kullanılamayışından veya web sitesinde veya hizmette bulunan bir içerik veya materyalden sorumlu değildir. Mbosoft, kontrat, garanti, haksızlık (aktif, pasif veya itham edilen ihmal de dahil olmak üzere), ürün sorumluluğu, kusursuz sorumluluk veya hizmetler, web sitesin veya herhangi bir işlemden dolayı veya kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan tazminatların fazla ödenmesi gibi herhangi bir durumda sorumluluk kabul etmez.

Bazı devletler sorumluluğun önceden sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu durum size uygun olmayabilir ve böylesi hallerde Mbosoft’un (ya da diğer açık edilen tarafların) size olan sorumluluğu yasanın müsaade ettiği maksimum sınırlar dahilinde olacaktır. Mbosoft Hizmetlere erişim ya da abonelikten kaynaklanan ya da bunun sonucu olan hiçbir şeyden ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.

Eğer “Mbosoft” başka bir şirket tarafından satın alınır veya başka bir şirket ile birleşmesi halinde veya varlıklarının tamamını veya bir bölümü başka bir şirkete kiralanır veya satılırsa veya www.Mbosoft.net web sitesinin başka bir tüzel veya özel şahsa devir edilmesi gibi durumlarda kullanıcı bilgileri, web sitesi içerikleri, yetenekler, veri tabanları, kodlar, ödeme bilgileri ve tüm kayıtlar önceden izin alınmaksızın yeni firma veya firmalara aktarılabilir.